REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNETOWEJ
 
Art. 1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i określa zasady świadczenia usług w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych oraz planowania inwestycji w systemy fotowoltaiczne.
 
2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkowników jest SBS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Rzędzińska 66b , 33150 Wola Rzędzińska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Sródmieście, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000428476, posiadającą numer NIP: 993 065 11 33, o kapitale zakładowym w wysokości 21 000 złotych w całości opłaconym (zwana dalej „Usługodawcą”).
 
3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu.
 
4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z oprogramowaniem powszechnie wykorzystywanym do przeglądania jej zasobów.
 
Art. 2 Definicje
Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
 
1) Konto użytkownika – prowadzony dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Usług wskazanych w Art. 3 ust. 1.
 
2) Usługodawca – podmiot wskazany w Art. 1 ust. 2.
 
3) Partner – instytucja płatnicza, bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące z Usługodawcą przy obsłudze narzędzi umożliwiających płatności, o których mowa w Art. 3 ust. 1.
 
4) Regulamin – treść niniejszego Regulaminu.
 
5) Rejestracja – procedura zakładania Konta użytkownika określona w Regulaminie.
 
6) Umowa – wykonywana przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na mocy postanowień Regulaminu.
 
7) Usługi – usługa wykonywana przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na mocy postanowień Regulaminu.
 
8) Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której
utworzone zostało dla niego Konto użytkownika i tym samym uzyskał on dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
 
9) Urządzenie – komputer lub komputer przenośny pozwalające na odbieranie, przetwarzanie i wysyłanie danych przy pomocy bezprzewodowej sieci internetowej, spełniające następujące wymagania techniczne: system Windows 7 lub nowszy, OS X Lion lub nowszy, wyposażony w kartę graficzną, która obsługuje technologię WebGL.
 
10) Cennik usług - informacja o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Usługodawcę.
 
11) Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata z tytułu korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy.
 
12) Okres abonamentowy - okres czasu w którym Usługodawcę rozlicza wynagrodzenie za Usługi świadczone na rzecz Użytkownika.
 
13) Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późń. zm.).
 
Art. 3 Przedmiot Usług
 
1. W ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik ma możliwość dostępu do narzędzi pozwalających:
 
a) zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych oraz analizę opłacalności takiej inwestycji za pomocą zaawansowanego konfiguratora i kalkulatora dostępnego w publicznej sieci Internet 
b) dokonywanie płatności za Usługi drogą przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe poprzez przelew internetowy,
b) dokonywanie płatności za Usługi przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,
 
2. Warunkiem technicznym korzystania z Usług, o których mowa w Art. 3 ust. 1 jest:
a) posiadanie Urządzenia,
b) posiadanie dostępu do transmisji danych poprzez sieć Internet
 
Art. 4 Zasady Rejestracji i zawarcia umowy
1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, lub prawne które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do zawierania umów oraz posiadają rachunek bankowy bądź kartę płatniczą, 
 
2. Dokonanie Rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://solarmodel.com/register.html poprzez podanie swojego: adresu e-mail, jaki będzie wykorzystywany do logowania oraz hasła (dalej zwana „Pełną Rejestracją”). Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny
 
3. Najpóźniej przed dokonaniem pierwszej płatności, o której mowa w Art. 3 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik powinien uzupełnić następujące dane, o ile nie zostały wskazane uprzednio podczas Rejestracji:
a) swoje imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
 
4. Dla Pełnej Rejestracji po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
 
5. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawca dochodzi w przypadku Rejestracji opisanej w Art. 4 ust. 2 z chwilą kliknięcia linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany podczas Rejestracji oraz dokonania wpłaty pierwszej Opłaty abonamentowej za Usługę przy pomocy karty płatniczej lub innych instrumentów płatniczych Użytkownika.
Po dokonaniu takiej Opłaty abonamentowej Użytkownik, który poda hasło do logowania się do Usługi otrzyma dostęp do narzędzi wskazanych w Art. 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu.
Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury VAT przez Usługodawcę, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.
 
6. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.
 
7. Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie(do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
 
8. Użytkownik będący Konsumentem oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z prawami określonymi w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) a nadto oświadcza, że żąda i wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Tym samym Użytkownik będący Konsumentem oświadcza, że w przypadku odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). 
 
9. W wyniku prawidłowej Rejestracji Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto Użytkownika przypisane do podanego podczas Rejestracji adresu e-mail. Użytkownik, który dokonał Pełnej Rejestracji uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail i hasła (logowanie). W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce Profil Użytkownika. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w Art. 3 ust. 1 w trakcie korzystania z Usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Do każdego Konta Użytkownika może być przyporządkowany w tym samym czasie tylko jeden adres e-mail, należący do tego samego Użytkownika.
 
10. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, których Usługodawca może wymagać w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca lub jego Partner, którzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej lub elektronicznych instrumentów płatniczych mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. Usługodawca lub jego Partner dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi.
W uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 
12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że daną kartą płatniczą może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz, a więc osoba, której dane znajdują się na awersie karty. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.
 
13. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez Usługodawcę, w celu zapewnienia przestrzegania przez Usługodawcę przepisów prawa oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.
 
14. Usługi są dostępne dla Użytkownika od momentu zawarcia Umowy.
 
Art. 5 Opłaty
 
1. Rejestracja jest bezpłatna
 
2. Korzystanie z Usług jest płatne zgodnie z Cennikiem dostępnym na Koncie Użytkownika w zakładce Profil Użytkownika
 
3. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z wykonaniem płatności na mocy umów zawartych z operatorami i uczestnikami tych transakcji. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.
 
Art. 6 Obowiązki Użytkownika
 
1. Korzystając z Usług Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
b) postępowania w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników obrotu, w szczególności podawania prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji oraz wywiązywania się z podjętych ustaleń oraz zobowiązań,
c) nie korzystania z kont innych Użytkowników oraz nie udostępniania swojego Konta Użytkownika innym osobom, a także zachowania hasła do Konta Użytkownika w tajemnicy.
d) niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,
e) powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:
▪ stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
▪ serwisów o treści erotycznej oraz "warezowej" (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),
▪ propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
▪ upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
▪ upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
▪ zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,
▪ nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
▪ propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
▪ godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
▪ naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
▪ promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,
▪ spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa,
▪ odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,
j) powstrzymania się od zamieszczania na serwerze odnośników do plików, skryptów lub programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,
k) niewykorzystywania Usług dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
▪ wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail,
l) nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich Spamu reklamującego usługi lub produkty innych Użytkowników znajdujących się na stronie Usługodawcy
n) bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Usługodawcę do Regulaminu
 
2. Korzystając z Usług Użytkownik nie może:
a) naruszać obowiązujących przepisów prawa,
b) korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem,
c) naruszać prywatności innych osób,
d) dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usług, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do danych innych Użytkowników,
e) podejmować działań na szkodę Usługodawcy i innych osób. 
 
Art. 7 Rozwiązanie Umowy
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 
2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę poprzez formularz kontaktowy dostępny w domenie solarmodel.com
 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika lub złożenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z Usług.
 
4. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w następujących przypadkach:
a) dokonania wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę,
b) złożenia przez Użytkownika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
 
Art. 8 Zaprzestanie świadczenia Usług
 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika poprzez zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika, w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszać będą przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.
 
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone bądź istnieje niebezpieczeństwo, że przepisy prawa bądź prawa osób trzecich zostaną naruszone. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Użytkownika od dokonania zmiany hasła lub innych czynności wskazanych przez Usługodawcę.
 
Art. 9 Odpowiedzialność Usługodawcy
 
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach i w granicach przewidzianych w przepisach prawa.
 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za następstwa podjętych przez Użytkowników działań stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu bądź przepisów prawa, jak również za prawdziwość i rzetelność podawanych przez Użytkowników informacji.
 
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) sporadycznych, krótkich przerw w pracy sieci, powodujących brak dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,
b) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 
4. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła.
 
Art. 10 Prywatność i poufność
 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników - podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania tych danych jest Usługodawca.
 
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Usługodawcę Usługi oraz w celu jej realizacji.
 
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymaganych podczas Rejestracji jest konieczne do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi.
 
4. Usługodawca zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w wyżej wskazanych przepisach prawa.
 
5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Usługodawcę danych osobowych innemu niż administratorowi danych.
 
6. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Usługodawcę jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Usługodawca otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez Usługodawcą podmiotom trzecim, w zakresie i w celu niezbędnym dla realizacji Usługi świadczonej na rzecz Użytkowników,
 
8. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 
9. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
10. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) a także w celu analizy ryzyka płatności. Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkowników i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, mechanizmów korygowania błędów systemowych i analizy ryzyka płatności. Usługodawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających stronę internetową Usługodawcy, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Usługi. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Usługi, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies, która stanowi Załącznik Nr 2 tego Regulaminu.
 
Art. 11 Reklamacje
 
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 
2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w domenie internetowej Usługodawcy: http://solarmodel.com/contact.html
 
Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 
3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika danego Użytkownika.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.
 
Art. 12 Dostępność i zmiany Regulaminu
 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
a) wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu,
b) zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Usługodawcę,
c) istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Usługodawcę,
d) poprawy przez Usługodawcę bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
e) rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Usług lub rezygnacji z udostępniania niektórych,
f) funkcjonalności w ramach wykonywania Usług.
 
2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu wysłania Użytkownikom informacji o zmianach Regulaminu na adres e-mail podany podczas Rejestracji.
 
3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu jest on uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w Art. 8 przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Za akceptację zmian uważa się także dokonanie jakiejkolwiek czynności dokonanej bądź zleconej przez Użytkownika automatycznie, choćby odbyło się bez logowania.
 
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika w domenie solarmodel.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.
 
Art. 13 Kontakt z Usługodawcą
 
Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
a) pisemnej na adres: Wola Rzędzińska 66b , 33150 Wola Rzędzińska
b) poczty elektronicznej na adres: administrator@solarmodel.com
c) formularz kontaktowego dostępnego pod adresem http://solarmodel.com/contact.html
 
Art. 14 Postanowienia końcowe
 
1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
2. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski. 
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia Usługi 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
SBS Investments Sp. z o.o.
Wola Rzędzińska 66b
33-150 Wola Rzędzińska
Adres e-mail: administrator@solarmodel.com
 
Ja/My(*)
__________________________________________ niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Konto użytkownika w serwisie solarmodel.com
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 
______________
 
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
 
__________________________________________
 
Adres konsumenta(-ów):
 
______________
 
______________
 
______________
 
______________
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
 
__________________________________________
 
 
Data: ______________
 
 
(*) niepotrzebne skreślić
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia Usługi 
 
Polityka plików „cookie”
 
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookie” i odnosi się do strony internetowej dostępnej pod adresem www.solarmodel.com, której operatorem jest SBS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Wola Rzędzińska (zwanej dalej: „stronami internetowymi”).
 
Czym są pliki „cookie”?
Poprzez pliki „cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz unikalny numer.
 
Do czego używamy plików „cookie”?
Pliki „cookie” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 
Jakich plików „cookie” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookie” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej, lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookie” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 
Czy pliki „cookie” zawierają dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookie” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 
Usuwanie plików „cookie”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookie” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookie” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

About the project   |   Blog   |   Terms of Service  |   Faq   |   Contact